Centrala stationslägen är avgörande

Ur näringslivets perspektiv är det av största vikt att Ostlänken byggs enligt tidsplan och med en sträckning och placering av stationer som optimerar tillväxtmöjligheterna, skriver Johanna Palmér och Anna Lövheim, Östsvenska handelskammaren.

27 februari 2015 12:41

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken kan bli århundradets tillväxtchans för vår region och skapa ökad robusthet och kapacitet i hela det svenska transportsystemet. Ostlänken bidrar till regionförstoring och knyter Sveriges tillväxtområden närmre varandra. Minskade avstånd i restid och känsla borgar för ökad integration och utbyte längs med tillväxtstråket från Stockholm till Östergötland, och på sikt vidare söderut. Näringslivet betraktar tillväxtstråket runt Sveriges genom tiderna största infrastruktursatsning som en sammanhållen marknad, en tillväxtfokuserad uppkoppling mot Sveriges viktigaste storstadsregion.

Enbart en höghastighetsbana ger inte de tillväxteffekter som näringslivet vill se. Det är först när den kopplas samman med städer som utvecklas och växer som de positiva effekterna kan uppnås. Centrala stationslägen i de större städerna som Ostlänken passerar är avgörande för att få till ökat utbyte, ökad regional integration och tillväxt. Det är också viktigt att Ostlänken går genom städerna för att de nya stationslägena ska kunna bli knutpunkter för nationell, regional och lokal arbetspendling. Det är på så vis samhällsnyttan uppstår med detta strategiska samhällsprojekt. Det handlar inte bara om att bygga järnväg, utan även om att utveckla nya bostads- och arbetsmarknader. Sverige behöver fler tillväxtregioner än de tre storstäderna.

Linköping är en av vårt lands snabbast växande städer med 150 000 invånare och 15 000 företag och tillväxtmotorn i Östergötland. Regeringen har nu, inom ramen för Sverigeförhandlingen, gett Trafikverket i uppdrag att utreda en lösning där höghastighetsjärnvägen dras via ett passagespår utanför centrum men med anslutning till Linköpings station. Utredningen ska redovisas i slutet av juni 2015. Det betyder att det i dagsläget finns fyra alternativ för Ostlänkens dragning genom Linköping, två brolösningar, ett tunnelalternativ och ett passagespår.

Ur näringslivets perspektiv är det av största vikt att Ostlänken byggs enligt tidsplan och med en sträckning och placering av stationer som optimerar företagens, och därmed hela regionens, tillväxtmöjligheter. Stationslägena i både Norrköping och Linköping måste fortsatt vara viktiga knutpunkter för att hålla samman vår regionala arbetsmarknad, vårt näringsliv och – inte minst – möjligheterna för besökare från övriga Sverige och omvärlden att komma till vår regions två större städer. Likaså för att våra invånare att kunna transportera sig för arbete eller affärer med övriga Sverige.

Med Ostlänken kan vår region realisera en outnyttjad potential för ökad attraktivitet. Vi är övertygade om att vi i framtiden kommer se ett ökat inflöde av företag, individer, investerare och besökare. Det ökade inflödet blir avgörande för om företagen i regionen fortsatt ska kunna leverera tillväxt, mer skatteunderlag och därmed ökat välstånd för hela regionen. Ostlänken ska användas av regionens besökare, företag, investerare och invånare de nästkommande 150 åren. Centrala stationslägen är avgörande för tillväxten!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!