Kommunledningen har genomfört en granskning avseende ekonomistyrning på Katedralskolan och där funnit brister vad gäller inköp, resor och personalförmåner. Det är uppenbart att det funnits brister på skolan, men ansvaret faller på många personer, inte enbart på enhetschefen. Det är därför inte rimligt att plocka ut en person nere i organisationen och hänga ut denne offentligt. Det hade varit bättre med intern hantering med fokus på att rätta till gjorda fel och göra rätt framåt. Det mediala upplägget har kostat väsentligt mer i tid och energi än den förlust man menar att skolan åsamkat kommunen.

Granskningen bör fullföljas vad gäller förmåner och ersättningar med undermåligt underlag. Det är varken kommunens eller polisens sak att lägga tid på ofullständiga underlag för utbetalning. Samtliga erhållna summor som inte tydligt kan verifieras av den anställde är att betrakta som erhållen nettolön. Om det saknas full täckning i verifikation görs sedan löneavdrag, rättelse av skattedeklarationer lämnas sedan in för fem år tillbaka i tiden. Det är sedan skattemyndigheten som tar ställning till om skattetillägg ska påföras eller brottsanmälan göras.

Vad gäller hantering av inköp framgår det inte i något fall av granskningen att kommunen lidit skada på grund av att inköp skett utanför ramavtal. Tvärtom verkar uppsåtet ha varit att lojalt spara tid och pengar åt arbetsgivaren. Man borde först tydligt visa att kommunen lidit skada innan man slår på trumman, kallar till presskonferens för att sedan belasta en redan överbelastad polismyndighet med arbete. Det går inte att med granskningsrapporten som underlag beskylla personal för bedrägeri och skattebrott.

Del av ansvaret för den bristande ekonomistyrningen på skolan bör placeras högre upp i den kommunala organisationen, huvudsakligen på den politiska nivån.

1. Huvuddelen av kritiken avser att man inte följt kommunens rutiner för inköp. Man kan då notera att förvaltningen inte genomfört det väsentliga styrinstrumentet med en struktur för fungerande inköp med inköpsansvarig-inköpssamordnare samt inköpsbehörig enligt rutindokumentet. Det saknas en kontrollfunktion som löpande ser till att inköp sker enligt rutinerna. Således följer inte kommunledningen för egen del de rutiner man menar att skolan inte rättar sig efter. Skolans rutinfel hänger samman med att förvaltningsledningen inte gör sin del av arbetet med en strukturerad hantering av inköp. Men, gör personal inköp till lägre totalkostnad från annan än ramavtalad leverantör går det inte att säga att man handlat i strid mot reglementets övergripande principer.

2. Skolan sorterar under bildningsnämnden. Nämnden ska utöva intern kontroll över att man sköter ekonomistyrningen på skolorna. Det finns inga anmärkningar av betydelse i samband med denna kontroll. Nämnden som helhet har inte sett till att relevant kontrollverksamhet enligt reglementet varit på plats och bär därmed ett ansvar.

3. Kommunen har en omfattande revisionsverksamhet. Kommunrevisionen styrs av fem partipolitiker som ska revidera de egna partivännernas verksamhet, ett systemfel i sig. Den kommunala revisionen har granskat bildningsnämndens verksamhet för åren 2015–18, det finns inga anmärkningar avseende Katedralskolan. Man kan undra vad kommunrevisionen sysslat med under dessa år. Det hade varit enkelt att genom stickprovskontroller på ett tidigt stadium få kännedom om att inköpsrutinerna inte följs fullt ut varken av förvaltningskontor eller skolan. Del av ansvar för att felen kunnat fortgå faller på kommunrevisionen.

Sammanfattningsvis, det är dysfunktionellt och kontraproduktivt att hänga ut rektor och lärare på en skola för vad som utgör strukturella fel högre upp i organisationen. Kommunen bör istället räta upp de brister i organisationsstruktur, styrningsdokument och kontrollrutiner som orsakat situationen. Endast genom att göra detta förhindrar man att liknande fel uppkommer framöver.

Michael Cocozza

kommunfullmäktigeledamot