Det är inte politiskt korrekt i dagens Sverige att vara motståndare till vindkraft. Denna energikälla framställs som föredömlig ur miljösynpunkt. Men är egentligen vindkraften särskilt miljövänlig?

På slättbygden kan man hävda att ingreppen i naturen är måttliga. Nya vägar behöver sällan anläggas. Det räcker oftast med att bredda befintliga åkervägar. På slätten handlar det framför allt om en visuell störning och den kan vara nog så påfrestande. Vi är fortfarande i grund och botten stenåldersmänniskor och jägare. Vi reagerar på rörelse. Våra ögon dras automatiskt till rörelse - som signalerar fara och vaksamhet. Hur en sådan ständig stress påverkar vår hälsa på lång sikt vet vi i dag mycket lite om.

De miljömässiga konsekvenserna av vindkraft är i vilket fall som helst långt mycket större i skogsbygderna, där man nu - som i Ödeshögs kommun - överväger att tillåta vindkraftverk. Här är det inte bara ett visuellt problem, utan en direkt påverkan på kulturlandskapet i en omfattning som vi aldrig har sett tidigare. De planerade vindkraftverken är dubbelt så höga som på slätten, minst 150 meter. Ett normalt kyrktorn är omkring 30 meter. Dessa vindkraftverk kommer att dominera det känsliga kulturlandskapet här totalt.

Det räcker inte heller att bredda och nyttja befintliga vägar. Det krävs en 15 meter bred vägkorridor fram till varje kraftverk. Bärigheten måste vara minst 80 ton och kurvor och backkrön får inte förekomma. Det är således inga små skogsvägar som vi talar om, utan rejäla ingrepp och skador i kulturlandskapet. Därtill kommer ledningsgator för energitransporten från varje kraftverk.

Det är särskilt olyckligt att skogsbygden i södra Ödeshögs kommun har kommit i fokus. Få områden i Östergötland har en lika unik och värdefull natur- och kulturmiljö. Länsstyrelsens ängsmarksinventering visar till exempel att området har Östergötlands bäst bevarade ängs- och hagmarker. Jag gör själv regelbundet exkursioner med studenter på olika utbildningar vid Linköpings universitet för att visa detta märkliga kulturlandskap.

Det är möjligt att vindkraften behövs, även om 1 100 vindkraftverk inte förmår producera mer än en ynka procent av Sveriges energiproduktion (tio kärnreaktorer förmår däremot producera cirka 50 procent av energiproduktionen). Det är emellertid kristallklart att de miljömässiga vinsterna av vindkraftverk i skogsbygden i Ödeshögs kommun inte på något sätt står i rimlig proportion till de enorma skador på kultur- och naturmiljön som en sådan utbyggnad orsakar.

Kalle Bäck