Kommunerna har olika syn på riskerna

Aktion Rädda Vättern påtalar risken för ökade utsläpp i Vättern och överklagar länsstyrelsebeslut. Motala kommun väljer samma väg, men Vadstena kommun har en annan åsikt.

16 februari 2020 21:00

Aktion Rädda Vättern (ARV) anser att riskerna för ytterligare föroreningar i Vättern är stor och har skickat skrivelser till samtliga kommunstyrelser i kommunerna runt Vättern angående Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut om att tillåta markavvattning på en del av Karlsborgs flygplats. Marken är förorenad av PFAS-ämnen som kommer från brandsläckningskum. Inom ARV menar man att den planerade reningen i samband med avvattningen inte är tilläcklig.

De anser också att det finns ett behov av att först sanera de värst förorenande platserna vid de områden där grundvattnet ska sänkas och pumpas ut i dricksvattentäkten, ut i Vättern.

"Genom att tillåta en dränering i närheten av dessa giftkoncentrationer, utan att först genomföra en omfattande sanering, riskerar både människors hälsa och miljön", skriver de i brevet till kommunstyrelserna.

Regeringen har krävt att Försvarsmakten tar fram en handlingsplan för PFAS-förorenade områden senast 1 juni i år. ARV anser att man bör avvakta denna plan innan dräneringsarbeten påbörjas.

I brevet skriver de att de hoppas att kommunerna runt Vättern ska överklaga länsstyrelsens beslut så att det kan omprövas.

– Vi kommer inte att överklaga. Vi har fått gehör för mycket av de synpunkter som framkommit och tror inte att vi kan komma så mycket längre. Det här är ju en dränering som måste göras, säger Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Vadstena.

 

I Motala kommun går man på samma linje som ARV och väljer att överklaga länsstyrelsens beslut angående Karlsborgs flygplats.

– Vi överklagar för att det finns risk för att Vätterns vatten skadas. Vi har fantastiskt vatten för bad, fiske men framförallt som dricksvattentäkt, säger Kenneth Söderman (L), tjänstgörande kommunstyrelseordförande i Motala.

Överklagande har tagits emot och lämnats vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Motala kommun har samtidigt begärt anstånd till 31 mars med att komma in med yrkande och grunder för överklagandet. Ärendet måste hinna behandlas i kommunstyrelsen den 24 mars. Dessförinnan vill kommunen anlita en konsult för att utreda frågan.

Domstolen har beslutat att medge anstånd med kompletteringar till överklagandet.

– Vi har tidigare överklagat skjutningarna i Vättern och detta är i linje med det, säger Kenneth Söderman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén