"Alla utsläppskällor måste åtgärdas."

Ett beslut angående markavvattning på Karlsborgs flygplats har väckt många frågor kring föroreningar. Nu väljer Vätternvårdsförbundet att gå ut med information till samtliga kommuner runt sjön.

16 februari 2020 21:00

Kommuner kring Vättern har hört av sig till Vätternvårdsförbundet för att få information och underlag efter att Länsstyrelsen i Västra Götaland fattat beslut angående markavvattning på en del av Karlsborgs flygplats.

– Frågan är hur Vättern påverkas av åtgärderna när det gäller PFAS, säger Anders Hedeborg (S), vice ordförande i Vätternvårdsförbundet.

PFAS  är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som används i produkter som till exempel brandskum och impregneringsmedel.

Många PFAS-ämnen är svårnedbrytbara och lagras till exempel i sjöns fiskar. Föroreningarna kommer från brandövningsplatser, deponier, vissa industrier och avloppsreningsverk. 

– Man kan se att det är förhöjda nivåer i fisk och vatten, men de förhöjda värdena drabbar inte dricksvattnet, säger han.

Olika mätsystem används för vatten och dricksvatten. När det gäller dricksvattnet ligger värdena under Livsmedelsverkets gränsvärde.

 

Karlsborgs flygplats är ett av de mest påverkade områden runt Vättern som man vet i nuläget och länsstyrelsen tog i januari beslut rörande markavvattning på flygplatsen. 

– Det är viktigt att komma igång med de här åtgärderna, säger Hedeborg.

Initialt fanns en oro för att markavvattningen skulle leda till ökade PFAS-utsläpp, men länsstyrelsen har beslutat om reningsverk för vatten som ska vara igång innan dräneringen börjar.

– Vätternvårdsförbundet förstår att länsstyrelsens beslut kommer att innebära att utsläppen minskar, säger han.

Vätternvårdsförbundet hade gärna sett att man i samband med avvattning i det aktuella området även hade tagit ett samlat grepp om föroreningssituationen på hela flygplatsen.

– Men med länsstyrelsens beslut tar man ett steg i rätt riktning.

 

Anders Hedeborg påpekar att även om Karlsborgs flygplats är ett väldigt påverkat område när det gäller PFAS så är det viktigt att jobba för att minska utsläpp runt hela sjön.

– Alla utsläppskällor måste åtgärdas, säger han.

Engagemanget för Vätterns vatten har ökat mycket under senare år i kommuner, politiska partier, intresseorganisationer och bland privatpersoner.

– Allt engagemang som finns om Vättern ska vi ta tillvara på. Alla bidrar på sitt sätt och Vätternfrågan lyfts på flera olika sätt, säger Anders Hedeborg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén