Vilka var de första djuren?

Det har länge varit oklart när de första djuren utvecklades på jorden.

Nu visar en studie att de sannolikt dök upp för 850-635 miljoner år sedan. Men hur de såg ut är helt okänt.

5 juni 2017 12:06

De levde under en period som kallas cryogen och som kännetecknas av att mycket stora delar av jordklotet var helt nedisade vid två tillfällen – de så kallade snöbollsperioderna då jorden måste ha sett vit ut från rymden.

Det kan låta som en extremt livsfientlig miljö, men av allt att döma var det i den världen som vår egen grupp först såg dagens ljus.

Det var ett av evolutionens stora steg. Djuren – riket Animalia på livets träd – är idag en dominerande kraft på jorden.

Innan djuren uppstod dominerades jorden av bakterier och andra mikroskopiskt små organismer. Djuren var de första organismerna som utvecklade en större kroppsstorlek.

Fast deras tidiga historia är i stort sett ett mysterium. De äldsta fossilen som möjligen är från djur, är cirka 610 miljoner år gamla. Men att döma av den nya studien fanns det djur långt tidigare än så.

I studien, som publiceras i Genome Biology and Evolution, har forskarna använt sig av en kombination av fossil och gener för att komma fram till sin slutsats.

Den genetiska analysen bygger på jämförelser av dna från svampdjuren, som antas ha varit den grupp som först separerade från alla övriga nutida djur, och dna från sjöstjärnorna och deras släktingar.

Molekylär klocka

Eftersom dna, genom mutationer, förändras i en viss bestämd takt – den molekylära klockan – går det teoretiskt att få fram en ålder på när olika djur uppstod och när olika grupper separerade från varandra.

Detta är dock bara i teorin. Dna förändras olika snabbt beroende på vilken grupp av organismer det rör sig om, och det gäller att i görligaste mån ta hänsyn till detta.

Gör man inte det kan man hamna helt fel. Nyligen kom en annan forskargrupp fram till att de första djuren utvecklades enormt långt tillbaka i tiden, redan för 1,2 miljarder år sedan – ett resultat som med största sannolikhet inte stämmer, enligt forskarna bakom den nya studien.

Oavsett detta, lär det bli svårt att få en klar bild av de allra första djuren. Som alla organismer på den tiden måste de ha varit havslevande. Troligen var de mycket små, och saknade med säkerhet hårda kroppsdelar. Kanske de också var sällsynta. Eller så har de redan blivit funna, men inte blivit igenkända som djur.

Märklig fauna

Fossil kan ofta vara knepiga att tolka. Det belyses på ett slående sätt när man granskar vittnesbörden från den period som följer efter snöbollsperioden.

Den kallas ediacara, efter en berömd fyndplats i Australien, och sträcker sig från 635 till 542 miljoner år sedan. En mängd fossil som går under samlingsnamnet ediacarafaunan har hittats från intervallet. Några är halvmeterstora och liknar vissa moderna djur som maneter och koraller, ringmaskar och tagghudingar.

Men är de verkligen djur? Vissa forskare är osäkra. En del av organismerna verkar helt platta, nästan tvådimensionella, och de var inte heller helt symmetriska. Möjligen är det helt missvisande att tala om en fauna.

Djurens big bang

Å andra sidan måste djur ha funnits i havet vid den tidpunkten, om inte de genetiska analyserna är helt felaktiga. Ediacarafaunan är de enda fossil som liknar djur vi har från den perioden.

Först i början av kambrium, för 542 miljoner år sedan, dyker det upp omisskännliga djur – nässeldjur, armfotingar, klomaskar, leddjur, blötdjur och ryggsträngdjur – och de gör det med en plötslighet som är anmärkningsvärd. Detta var den så kallade kambriska explosionen som lade grunden för den djurvärld vi ser omkring oss i dag.

Explosionen var en märklig händelse. Men lika märkligt är att den kom så sent. Då hade uppemot 300 miljoner år passerat sedan de första djuren uppstod – och vad som hände under den perioden är i hög grad ett mysterium. Vi får fortsätta att vänta på ett svar på frågan vilka som var de första djuren.

Fakta: Djur

Djur, Animalia eller Metazoa, är ett rike organismer. De är flercelliga, de kan oftast röra sig oberoende av omgivningen till skillnad från svampar och växter, de lever av att äta andra organismer, och de flesta har ett centralt nervsystem, en hjärna.

Djuren delas in i tre huvudgrupper. Den mest primitiva är svampdjuren (Parazoa). Sedan följer maneterna och kammaneterna (Radiata) och de tvåsidiga djuren (Bilateria). Den sistnämnda gruppen omfattar alla de arter vi normalt sett förknippar med begreppet djur, exempelvis insekter, blötdjur, ryggradsdjur.

Källa: NE, Science

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!