Enligt förslaget skulle nuvarande korsningar Margaretavägen–Slottsgatan, Slottsgatan–Rännevallsgatan samt Södra vägen–Riddargatan anslutas till rondellen via fem enskilda vägar. En del av Asylenparkens mark skulle behöva tas i anspråk för bygget av rondellen.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu avslagit medborgarförslaget med motiveringen att den gamla genomfarten byggs om till stadsgata och hittills har bland annat en ny gång- och cykelväg byggts.

Dessutom tror man inte att en ny detaljplan för att nyttja en del av Asylenparken skulle kunna antas med hänvisning till att detaljplanen för bostadsbyggande i Asylen avslogs av Mark- och miljööverdomstolen.