Regeringen kan gå vidare med sågad sexköpslag

Lagrådet sågar regeringens förslag om att personer som köpt sex utomlands ska kunna straffas i Sverige.

Men regeringen ger inte upp.

Jag är beredd att gå vidare, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.

20 december 2017 14:53

Johansson säger att det i slutändan snarare är en politisk avvägning som ska göras, inte en juridisk bedömning. En aspekt är att ett land som Sverige kanske måste gå före ibland.

Samtidigt understryker han att i så fall också måste övertyga riksdagen om att stödja förslaget.

Det blir nästa steg, säger han.

Tunga skäl emot

Lagrådet anser att det finns flera tungt vägande skäl mot förslaget. Ett är att det kan luckra upp möjligheterna för Sverige att avgöra vad som är straffbart i Sverige.

Det kan öppna för att andra länder kan börja straffa gärningar i Sverige, som inte är straffbara här. Ett land som har kriminaliserat abort skulle kunna straffa en person som åkt till Sverige för att göra abort. Det skulle också kunna gälla homosexuella handlingar eller yttrandefrihetsfrågor, enligt Lagrådet.

"Den folkrättsliga s.k. non-interventionsprincipen, dvs. principen att stater inte ska gripa in i varandras inre angelägenheter, är av central betydelse i sammanhanget" skriver Lagrådet.

Rådet framhåller också att "För varje steg som Sverige tar i riktning mot en uppluckring av den internationellt accepterade grundprincipen om krav på dubbel straffbarhet påverkas Sveriges möjligheter att värna rätten att bestämma över vilket handlande på svensk mark som ska kunna bestraffas."

Har avråtts

Regeringen har sedan tidigare avråtts från att införa lagen av både sin egen utredning och flera remissinstanser.

Vi ska förstås analysera det vidare, men jag tror att det här i grunden handlar om hur pass allvarligt man ser på det här brottet, säger Morgan Johansson till TT.
Jag menar att köp av sexuella tjänster är det som underhåller hela trafficking- och sexhandelsindustrin. Ju fler länder som inför en svensk lagstiftning om köp av sexuella tjänster och en sådan här lag desto svårare skulle vi göra det för den stora, globala sexhandeln.

Fakta: Förslaget

Regeringen föreslog i lagrådsremissen:

att kravet på dubbel straffbarhet för att svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst som begåtts utomlands tas bort,

att straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn skärps dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år, och att brottsbeteckningen för köp av sexuell handling av barn ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling för att bättre återspegla brottets allvar.

att reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Justitiedepartementet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Larsson/TT