Här är nya bostadsområdet

Nästan 400 bostäder, äldreboenden, förskolor och skolor finns med i detaljplanen för Sandbyhovsområdet, som just gått ut på samråd.

23 februari 2017 07:30

Nu har alla möjlighet att säga vad de tycker om planerna som ska förändra Sandbyhov från ett institutionsområde till ett grönt och lummigt bostadsområde med blandad bebyggelse och olika slags service.

Om ett år ungefär kan det vara dags för byggstart.

– Det är en högprioriterad plan eftersom det handlar om bostäder och mycket samhällsservice, säger Jackie Leiby, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Det mesta av marken här ägs av Hemsö, som ansökt om ny detaljplan för området, och mindre delar ägs av kommunen.

År 1910 stod Sandbyhovsområdet klart som ”Norrköpingsstads arbets- och försörjningsanstalt” med sluten fattigvård för både kvinnor och män och med sjukhus för både kroppsligt och psykiskt sjuka människor.

Det blev som en egen by i utkanten av staden med trädgårdsodlingar, djurhållning, storkök, tvätteri och personalbostäder.

Äldre Norrköpingsbor kan nog fortfarande tänka på fattigvård när de hör namnet Sandbyhov. Nu finns 250 platser på äldreboenden här, i lokaler som inte är så anpassade till modern äldrevård, och det finns vårdcentral, folktandvård och förskola.

En del husen har redan rivits och ytterligare några kommer att rivas. Det är 60- och 70-talsbyggnaderna där vårdcentralen, tandläkarmottagningen och en del av äldreboendena finns.

De kulturhistorisk värdefulla byggnaderna från 1910 blir kvar med fasader återställda i ljusgrå puts, men med nya funktioner.

Apelgården som byggdes som sjukhus för kroppslig vård och nu är äldreboende, blir enligt förslaget en högstadieskola.

Ekhöjden, som nu också är äldreboende, hyste ursprungligen fattigvård för män och blir ny lågstadieskola. Tillsammans får skolorna dessutom en ny idrottshall.

Villa Eken var administrationsbyggnaden som blev förskola och det får den förbli.

Blommelund, bakom vårdcentralen, byggdes som äldreboende i slutet av 30-talet, men används nu som gruppboende för personer med funktionsnedsättningar och den sortens boende blir kvar här.

Och kyrkan, ritade av Carl Bergsten, får förstås också stå kvar.

Om detaljplaneförslaget förverkligas kommer de äldre husen att omges av nya bostäder, både flerfamiljshus och radhus. Här blir också ny plats för vårdcentral och tandläkarmottagning och möjlighet för apotek, butiker och café. Nya trafiklösningar ska göra området mera lättillgängligt.

Ett nytt äldreboende finns med i planförslaget, liksom plats för ett trygghetsboendeför äldre och ännu fler förskoleplatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa