Delade meningar om förorenad mark

Förorenad mark i Klockrike kan bli naturområde, men byrådet ser hellre att ytorna saneras för bostäder. Samtidigt så vill kommunen köpa ny mark på annat håll.

10 augusti 2017 17:30

Mark för minst fyra tomter i Klockrike har väntat på sanering sedan föroreningar upptäcktes år 2012. Redan 2015 fattade plan- och miljönämnden beslut om att avbryta planarbetet med att göra om marken för tre tomter väster om Helge Björns väg. Den nya planen blev då att istället sanera marken till naturområde, vilket innebär en lägre kostnad än sanering för bostadsbygge. Den fjärde tomten ligger dock i redan etablerat bostadsområde.

– Min tanke just nu är att vi sanerar tomten i bostadsområdet fullständigt i samband med att vi ändå sanerar för naturmarksändamål. Vi kommer att titta närmare på detta under hösten, säger Henrik Edstam, mark- och exploateringsingenjör.

Den förorenade tomt som ligger i ett bostadsområde har tidigare legat ute till försäljning. I samband med den senaste markundersökningen så drogs den dock tillbaka av kommunen. Lars-Göran Svensson, ordförande i Klockrike byråd, berättar om hur tomten då redan hade väckt uppmärksamhet hos en intresserad köpare.

– Familjen vill fortfarande bygga nytt i Klockrike. Det absolut minsta vi kräver är att åtminstone den tomten saneras så snart som möjligt. Varje inflyttning är jätteviktigt för ett samhälle i Klockrikes storlek, menar Svensson.

Att mark är så förorenad att nybygge är omöjligt kan också få konsekvenser för samhällets rykte, fortsätter han.

– Vi vill inte ha ett förorenat Klockrike. Ryktet sprids fort och risken finns att orten tappar i anseende och attraktionskraft.

Fristående från saneringsprojektet så finns en politisk vision om att bygga samman stationssamhället i Klockrike med kyrkbyn. En vision som Klockrike byråd i teorin inte motsätter sig det minsta, något Svensson är noga med att poängtera.

– Men vi anser att föroreningarna måste saneras för bostadsbygge först. Det finns redan mark som är förberedd för exploatering, så varför dra igång ett förvärvsärende, frågar sig Svensson.

Samtidigt så menar Edstam att markförvärv är något som ständigt pågår och utan direkt koppling till andra projekt. Vad gäller kommande markinköp kring Klockrike handlar det alltså inte om substitut för tomter som eventuellt går förlorade i samband med saneringen.

– Jag ser det som två olika projekt. Oavsett om man släpper idén om att sanera för bostadsbygge så måste vi köpa mark för bostäder, berättar Edstam.

Kostnaden för omhändertagandet av samtliga förorenade massor blev senast uppskattad till 2,9-4,8 miljoner kronor. Det stora spannet gör det svårt att i dagsläget väga olika saneringsalternativ mot varandra, men oavsett så saknas medel för att påbörja något arbete redan år 2017. Detta gäller även den tomt som redan har en köpare. Enligt Lena Forsberg på samhällsbyggnadsenheten så blir nästa steg att göra en mer precis kostnadsbedömning som sedan ska presenteras för politiken i höst.

– Vi behöver veta vad det kommer kosta för att ha något att utgå från, säger Forsberg.

För byrådets ordförande så är dock saneringskostnaden av mindre betydelse i sammanhanget. Pengar går att flytta mellan projekt, och enligt byrådet så bör så ske för Klockrikes bästa.

– Vi vill att de pengar som är avsatta för nya markförvärv istället används till sanering. Då får man minst fyra tomter som inte behöver förvärvas, säger Svensson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa