Fiskvägar konflikt med klimatmål

Fria fiskvägar genom hela Svartån och Motala ström blir en svår nöt att knäcka. Det stod klart efter vattenrådens seminarium.

7 oktober 2014 10:55

Möjliga lösningar för fiskvägar förbi vattenkraftverk och möjlighet att effektivisera den befintliga vattenkraften. Det handlade de förstudier om som presenterades på ett öppet möte i Vreta kluster i onsdags.

Syftet med studierna är bland annat att se om den energi som förloras via fiskpassager kan vinnas tillbaka genom bättre utnyttjad vattenkraft, något som företrädarna för vattenråden uttryckte förhoppningar om i Corren.

De anlitade konsulterna från Sweco var betydligt mer försiktiga. Dag Cederholm från Sweco betonade att konsultföretaget inte ställer sig bakom vissa av de slutsatser som förekommit i pressen. Det är inte upp till Sweco att bedöma vad som är bäst.

– Det är oberoende utredningar och det finns vissa intressekonflikter, sade han.

Några procent av vattenflödet till kraftverken försvinner och därmed den förnyelsebara energi som flödet hade kunnat ge. Det måste vägas mot de lokala fördelarna med större mångfald av växt- och djurliv.

Det är också oklart hur artsammansättningen sett ut i sin helhet, historiskt sett. Hinder kan ha funnits tidigare, naturligt eller på grund kvarnbyggen. Vissa hinder består av kulturhistoriskt värdefull miljö. Ingen vill riva Strykjärnet i Norrköping för att skapa fiskpassager.

Samtidigt är det teoretiskt sett fullt möjligt att bygga fiskvägar vid alla kraftverken.

– Allt går, det bara kostar pengar, sade Dag Cederholm.

Mellan 130 till 180 miljoner kronor bedömer konsulterna enbart för själva anläggningskostnaden, men mycket annat kan tillkomma.

Anders Bard redogjorde för Swecos produktionsanalys, vad det innebär om driften effektiviseras genom justering eller utbyte av turbiner med mera.

Vattenkraftverken Älvås, Nykvarn och Odensfors skulle kunna förbättra sin verkningsgrad betydligt, övriga kraftverk fungerar bra eller nästan bra. Det finns utrymme för ännu ett kraftverk i vattensystemet. Tillsammans skulle förbättringarna ge mer energi än vad de nya fiskpassagerna skulle kräva.

Anders Bard var noga med att förtydliga att även om tekniken finns är förbättringarna inte till fullo genomförbara ekonomiskt. Investeringskostnaderna är inte beräknade, men troligtvis är det endast delvis lönsamt och mer utredning krävs.

På plats fanns även energibolagen. Utredningen ger en bra helhetsbild, tyckte Mile Elez från Tekniska Verken, divisionschef energi. Mycket görs redan, men att öppna för fiskpassager i hela regionen ställer han sig tveksam till.

– Det är viktigt att värna miljön, menade Sven Petersson från Mjölby-Svartådalen Energi, chef för affärsområde el.

Men det finns annat att ta hänsyn till, som kulturhistoriska värden och lokal förnybart producerad energi. Denna typ av anläggningar riskerar bli dyrare än beräknat, eftersom de oftast bygger på schablonberäkningar.

– En utredning måste ta hänsyn till helheten och visa vilka insatser som gör mest nytta för samhället, miljön och övriga intressenter.

– Nu finns ett diskussionsunderlag att komma vidare med, sammanfattade projektledaren Ola Helmerson från Hushållningssällskapet.

Fria fiskvägar i Motala ström

Svartån kan åter bli berömt som det bästa fiskevattnet söder om Norrlandsälvarna, menar Claes Wadsten, Åke Wester och Anders Rockler som tagit initiativet till pilotprojektet. Tillsammans med Hushållningssällskapet har de startat ett Leaderprojekt om förutsättningarna för fiskvandringsvägarna. Bakom står även vattenråden i övre och nedre Motala ström och Svartån.

På mötet fanns också företrädare för kommuner, länsstyrelsen och naturskyddsföreningen och det hölls en kortare frågestund.

För en mer lättsam avslutning på kvällen stod Roland Arvidsson som förbereder ett bildspel och sagobok för barn om fiskvägar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!