Området har fortfarande karaktären av ett gammalt sommarstugeområde, men i takt med att allt fler vill bygga större och mer permanent så har Linköpings kommun arbetat fram en detaljplan för området.

Under onsdagen väntas politikerna fatta beslut om att denna plan ska bli föremål för utställning. Det betyder att den är nästan färdig, när den varit utställd i minst två månader kan politikerna fatta beslut om att anta den.

Detta skede i planprocessen kan också kallas för granskning, men i detta fall görs den något mer omfattande varianten som kallas utställning. Bakgrunden är att det finns en del motstridiga intressen. Dels har privatpersoner haft synpunkter, men dessutom vill länsstyrelsen att kommunen gör en miljökonsekvensbeskrivning. Den statliga myndigheten är bekymrad över hur friluftsliv, kulturmiljö och strandskydd kommer att påverkas.

Artikelbild

| Streckat område norr om Roxen ingår i detaljplanen.

Plankontoret vid Linköpings kommun skriver i beslutsunderlaget till politikerna att de redan tagit hänsyn till detta. Bland annat finns det krav i den nya detaljplanen som anger att om en tomt ska styckas av så måste den vara minst 2 000 kvadratmeter.

På det sättet undviks stora villor på väldigt små tomter och de kulturhistoriska värdena i det gamla området kan bevaras.

Även med denna begränsning så räknar plankontoret med att tomter kommer att styckas och att det byggs cirka 65 nya villor. I dag finns cirka 170 bebyggda fastigheter. Allt är privat, Linköpings kommun äger ingen mark i området.

För att denna exploatering ska vara möjlig krävs dock avlopp och gator. Just frågan om avlopp gjorde att planeringen drog ut på tiden, den började redan 2008 men avstannade. Sedan 2012 finns dock ett godkännande från mark- och miljööverdomstolen för en avloppsledning på Roxens botten.

Det är Tekniska verken som ska bygga ut avloppsnätet och samtliga fastighetsägare måste sedan ansluta sig.

Ett politiskt antagande av detaljplanen kan ske tidigast på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i september eftersom de har sommaruppehåll. Och även om antagandet kommer då så lär utbyggnaden sannolikt dröja.

I detaljplanen finns nämligen krav på att gatorna måste breddas och avlopp byggas innan någon exploatering släpps fram. Ansvaret för gatorna kommer att läggas på vägsamfälligheter. Plankontoret gissar att det tar cirka tre år innan gator och avlopp är utbyggt.

Förutom fler villor ger detaljplanen utrymme för en förskola och en utbyggnad av Sandviks camping.

Av de ungefär 170 hus som finns i Roxenbaden i dag är cirka 50 bebodda året runt.