Detta enligt en ny plan för konkurrensutsättning som den Alliansledda (KD+M+C+L) äldrenämnden har beslutat om. Planen beskriver nämndens inställning till hur äldreomsorgen i kommunen ska bedrivas de kommande åren och innebär att all verksamhet inom äldreomsorgen – både den i kommunal regi och den som utförs av privata företag – ska upphandlas när de befintliga avtalen går ut.

Men undantag kan göras i varje enskilt upphandlingstillfälle.

– För oss i Alliansen är det viktigt att äldreomsorgen är likvärdig och att det är hög kvalitet på omsorgen. När det finns flera utförare bidrar det till att kvaliteten höjs, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i äldrenämnden.

Artikelbild

| Privatiseringen av äldreomsorgen kommer att öka under de kommande tre åren.

Nu när Alliansen planerar att i huvudsak upphandla verksamheter inom äldreomsorgen ställs också nya krav på utförare, enligt Liselotte Fager.

– Vi höjer ambitionen och ställer högre kvalitetskrav. Det ställs också krav på verksamhetschefer att de ska vara på plats, vi låter även nya yrkesgrupper komma in, som till exempel fritidspedagoger. De anställda som ska jobba med omsorg måste naturligtvis ha den utbildningen, men för att ta itu med personalbrist ska även andra grupper involveras.

En plan för konkurrensutsättning tas fram inför varje ny mandatperiod. Efter valet 2014 när S, MP och L fick makten beslutade de att fler boenden skulle drivas i kommunal regi – de ville då nå målet att cirka hälften skulle drivas privat och hälften kommunalt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som nu är i opposition, reserverade sig mot nämndens beslut om planen för konkurrensutsättning 2019–2022 och kom med ett eget förslag. De vill att huvuddelen av äldreomsorgen sker i kommunens regi och att upphandling används som komplement. Enligt deras förslag bör personer som har hemtjänst också kunna välja hemtjänstutförare, som har godkänts av kommunen enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), och varje person bör kunna välja den kommunala utföraren som ett alternativ.

I kommunen pågår en utredning om möjligheten att kunna införa LOV i flera delar av vård och omsorg. Den nya planen kan ändras beroende på vad som kommer fram i utredningen som redovisas efter sommaren.