Klartecken för hemlig dataavläsning

18 november 2019 21:43

Regeringens förslag om hemlig dataavläsning får klartecken av Lagrådet.

Det innebär att polisen snart får möjlighet att gå in i brottsmisstänktas datorer och mobiler för att komma åt krypterad information.

Enligt Lagrådets bedömning är underlaget som regeringen presenterar "tillräckligt för att motivera att hemlig dataavläsning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel".

Men Lagrådet pekar på vikten av att det görs "en ingående utvärdering av behovet, nyttan och proportionaliteten innan det fattas beslut huruvida lagstiftningen ska förlängas eller permanentas".

Hemlig dataavläsning kan exempelvis innebära att polisen i hemlighet installerar ett program i en dator eller mobiltelefon. Det kan också innebära installation av hårdvara. På så sätt kan polisen kringgå kryptering.

Till skillnad från hemlig teleavlyssning, som omfattar skickade meddelanden, kan polisen även komma åt lagrade uppgifter, till exempel bilder eller filer och lösenord, på enheterna.

Regeringens mål är att lagen om hemlig dataavläsning ska träda i kraft den 1 mars 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT