Utvecklingen av Rimforsa kräver mer pengar

För att utveckla Rimforsa enligt planerna krävs ytterligare medel. Nu äskar samhällsbyggnadsnämnden (sbn) om sammanlagt 1,3 miljoner kronor hos kommunfullmäktige.

31 mars 2020 11:00

Sedan Kindapolitiken fattade beslut om den fördjupade översiktsplanen (föp) för Rimforsa har trycket på samhällsbyggnadsförvaltningen ökat. Redan i februari, när extrapengarna i budgeten för 2020 skulle fördelas, flaggade nämnden för att ramarna behövde utökas. Då blev de utan nya medel. Nu gör de ett nytt försök.

– Får vi inte de här medlen är risken att detaljplaneringen skjuts på framtiden. Behovet har tillkommit sedan föp:en beslutades som den politiska målbilden och att utveckla ett samhälle på det här viset är något som inte tillhör den normala driften. Det kräver särskilda satsningar, förklarar sbn-ordföranden Mikael Österling (L).

De tilläggsäskanden som görs rör bland annat detaljplanearbetet. För detta krävs enligt nämnden ytterligare en halv miljon kronor under 2020. De övriga två förfrågningarna består av 380 tusen kronor för att hyra in en trafikplanerare och 400 tusen kronor för en övergripande vatten- och avloppsutredning i Rimforsa.

– Historiskt sett har detaljplaneringskostnaderna räknats som investeringsmedel, det gör de inte längre och därför äskar vi medel. När det kommer till trafikutvecklaren ser vi att det finns ett behov av den kompetensen vilket blir extra tydligt i tider av exploatering, berättar Österling och avslutar:

– VA-utredningen är en förutsättning för att komma vidare i arbetet med föp:en.

Om allt går som planerat fattar fullmäktige beslut i frågan vid sammanträdet den 20:e april.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson