Så påverkar domen Itsamplanerna

Domen har fallit. Itsams flyttbeslut upphävs av förvaltningsrätten, men nu talar mycket för att stormen kring kommunalförbundet fortsätter.

10 juli 2019 21:00

Det var i november förra året som en oenig direktion bestämde att flytta kommunalförbundet Itsam från Kisa till Linköping. Beslutet överklagades av tre olika parter, däribland Kinda kommun, och nu har alltså förvaltningsrätten fattat den avgörande domen. Som vi rapporterade under gårdagen upphävs alltså direktionens flyttbeslut på grund av ett formellt fel i tillkännagivandet av sammanträdet. Ett besked som kommer när förbundet redan har tecknat avtal på tio år, gällande lokaler i Linköpingsstadsdelen Mjärdevi, med fastighetsbolaget Castellum.

– I domen som upphäver beslutet kollar förvaltningsrätten endast på rena formaliafrågor, och det känns givetvis tråkigt och onödigt att vi inte kontrollerade noggrannare att mötet faktiskt förkunnades på rätt sätt. De praktiska konsekvenser som detta kan få är att vi antingen överklagar domen eller fattar ett helt nytt beslut, förklarar förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly och fortsätter:

– I sak påverkar inte domen bytet av lokaler. Vi har haft arbetsplatser i Linköping under hela våren och de besluten har jag fattat för att vi har för dåliga lokaler i Kisa, det är en verkställighetsfråga. Vi räknar fortfarande med att flytta in i de nya lokalerna någonstans omkring månadsskiftet september/oktober. Vi byter lokaler, men vår verksamhet är ju inte där medarbetarna finns, utan i medlemskommunerna, och sätet kommer fortsatt att vara i Kisa.

Förbundsdirektören väljer också att lyfta den parallella domen som förvaltningsrätten nu fattat. Här avslås Ydrepolitikern Bengt Malms (KD) överklagan som bland annat hävdar att varje medlemskommuns fullmäktige skulle ha fått möjlighet att yttra sig i frågan, vilket det enligt domen inte finns grund för i förbundsordningen.

– Den domen trycker på att kommunalförbundet är en egen juridisk person som har rätt att fatta sina egna beslut oberoende av kommunerna. Det talar för att det i sak inte finns några problem med flyttbeslutet, menar Robertsson Bly och berättar att direktionen kan komma att fatta ett nytt beslut om flytt av verksamheten vid direktionsmötet den 15:e oktober, eller vid ett extrainsatt sammanträde.

När vi når den klagande Bengt Malm via telefon är han lättad över att beslutet har upphävts men påpekar också att förvaltningsrätten, på grund av formaliafelet, egentligen inte tagit ställning till om beslutet, att flytta kommunalförbundets verksamhet utanför någon av medlemskommunerna, är rätt eller fel.

– Nej den saken tar de inte upp överhuvudtaget så den frågan är fortfarande olöst. Det innebär att det finns möjlighet att, vid ett nytt beslut, göra en överklagan på de grunderna, men om jag själv ska göra det har jag inte hunnit ta ställning till ännu, förklarar han och fortsätter:

– För att slippa såna här uppslitande strider i framtiden måste man noga tänka igenom vem som har befogenheter och i vilka ärenden, därefter måste det uttryckas mycket tydligt i ord. Man har en dålig förbundsordning och det finns en motsättning mellan förbundets behov av handlingsfrihet och kommunernas intressen av att utöva kontroll, och det måste redas ut. Det är en lärdom som kan dras av detta.

Kindas kommunalråd Conny Forsberg (S) välkomnar domen men kan ännu inte uttala sig om hur kommunen kommer att gå vidare i ärendet.

– Jag tycker att det är fullt rimligt att beslutet upphävs och då kan man också ifrågasätta om det var okej av förbundsdirektör och ordförande att teckna ett hyresavtal under överklagandetiden. Jag ifrågasätter inte det som skyddsombuden har kommit fram till, gällande lokaler, men jag ifrågasätter om man verkligen är tvungen att flytta för det. Det finns ju faktiskt andra lokaler i Kinda som skulle gå att använda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dennis Petersson

Ämnen du kan följa