Avvikande fläck i rent grundvatten

Grundvattnet som försörjer Kisaborna med dricksvatten är av god kvalitet. Med ett undantag.

18 maj 2018 20:00

Statusklassning kemisk status: "Otillfredsställande". Uppgiften i databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är markerad med signalfärgen röd och gäller för grundvattenmagasinet strax söder om Kisa.

Jag bär med mig faktaunderlaget till Staffan Andersson, verksamhetschef för vatten, avlopp och renhållning i Kinda, för en förklaring.

Han kan på rak arm inte ge ett bestämt svar, men säger:

– En förklaring kan vara rester av stråförkortningsmedel som upptäcktes i en vattentäkt som är avstängd. Det är dålig kvalitet på vattnet som har höga halter av järn och mangan.

Äldre Kisabor minns säkert återkommande missfärgningar och dålig lukt när disk- och badvatten tappades upp för 40–50 år sedan. Ett bekymmer som är borta tack vare att allt råvattnet till hushållen i Kisa kommer från en annan täkt i Bjerkerydsområdet.

Enligt VISS har vattenmagasinet i en sand- och grusås "utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter på mellan 2 000 och 10 000 kubikmeter per dygn". Dessutom har vattnet "God kemisk grundvattenstatus".

– Råvattnet som tas upp pumpas till vattenverken där det luftas, säger Staffan Andersson.

Dessutom tillsätts klor, ett desinfektionsmedel, för att säkerställa att vattnet är fritt från bakterier. Tillsatsen är inget som märks i lukt och smak eftersom det snabbt klingar av i ledningssystemet.

– Eventuellt kan de som bor närmast vattenverket känna av det.

Yngve Blomberg, miljöchef i Kinda, bekräftar att miljögifter har upptäckts i den avstängda vattentäkt som hans kollega Staffan Andersson nämner.

– Det var bara tillfälligt och följdes upp med nya undersökningar. Då såg det bra ut . Det har heller inte hittats motsvarande gifter i dricksvattnet.

Yngve Blomberg pekar också på en avgörande fördel för det en kvadratkilometer stora grundvattenmagasinet som kommunen har tillgång till vid Bjerkerydsområdet.

– Det har flera täta och grundvattenförande skikt, och dricksvattnet tas från en djupare nivå. Och täkten ligger uppströms all verksamhet.

Dessutom får vattnet extra skjuts uppåt av ett naturligt tryck under i från.

– Det är bra vid eventuellt ytliga föroreningar.

Det enda som oroar just nu är förekomst av dioxin i marken vid före detta Blomqvist såg som ligger inom kommunens vattenskyddsområde.

– Det är inga drastiska halter, men vi vill göra fler undersökningar för att klarlägga förekomsten.

Miljökontoret har förelagt markägaren att komma in med förslag på åtgärder, men beslutet är överklagats till länsstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Lindqvist