Fem nya naturreservat av artrik kyrkskog i länet

Fem områden på totalt 236 hektar blir nya naturreservat i Östergötland när Linköpings stift byter mark med statliga Sveaskog.

15 december 2014 14:35

Bytet ingår i en större nationell omfördelning av mark, där Naturvårdsverket fått regeringens godkännande att förvärva värdefull artrik skog i utbyte mot skog som tidigare ägts av Sveaskog. Totalt handlar det om 16 000 hektar i nio län som nu fördelas på 101 naturreservat.

Ekmiljöer och barrskog

I Östergötland ligger utbytesmarken i Mjölby och Västervik, där statlig skog tas över av svenska kyrkan. Det markskiftet frigör stiftskog som blir fem nya naturreservat i Ydre, Åtvidaberg, Linköping och Boxholm. Det handlar om både eklandskap och gammal barrskog med inslag av lövträd. Dessa är:

Kälemåla i Ydre kommun, 25 hektar, en ekdominerad skog med gamla träd och öppen betesmark.

Åtvidsnäs i Åtvidabergs kommun, 85 hektar, ett odlingslandskap med många grova ekar, lövskog och öppna betesmarker.

Åbobranterna och Svalgölenbranten, båda i Ulrikatrakten i Linköpings kommun, 37 hektar respektive 74 hektar (där drygt hälften inköpts tidigare). Båda har gammal barrskog i branta sluttningar, men även lövskog.

Pukehål i Boxholms kommun, 63 hektar, gammal barr- och lövskog i terräng som bitvis är storblockig.

Klarar inte målet

Östergötland har inte klarat det regionala målet för skydd av skog som skulle ha förverkligats till 2010. Idag är 9 700 hektar – 1,55 procent av den produktiva skogsmarken i länet – skyddad som naturreservat. För fyra år sedan skulle 10 350 hektar produktiv skog ha skyddats som naturreservat och ytterligare cirka 3 000 hektar fredats från avverkning genom biotopskydd och naturvårdsavtal, enligt den regionala strategin som fastställdes 2006.

– Det är resursbrist både i form av ersättning till markägare och till personal som gör att vi ligger efter de politiska målsättningarna för skogsskyddet, säger Maria Taberman, reservatshandläggare på länsstyrelsen.

Nationellt markbyte

Enligt ett riksdagsbeslut från 2010 ska 100 000 hektar produktiv skog från Sveaskog användas vid markbyten så att 80 000 hektar värdefull produktiv skogsmark som tillhör större markägare i hela landet kan skyddas som naturreservat. Det utbyte som nu gjorts med Linköpings stift i Östergötland är ett led i det skiftet.

I Östergötland finns 230 naturreservat med värdefulla skogar, myrar, fågelrika sjöar med strandängar, odlingslandskap med slåtterängar, kalkkärr samt vidsträckta skärgårdsområden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Pettersson