Under tisdagskvällen höll kommunen samråd kring förslaget till planprogram för Grebo Norrby. Här i utkanten av Grebo mot sjön Ärlången planerar kommunen att 800 till 1200 nya Grebobor ska kunna bo när området är full utbyggt.

Men det dröjer innan byggnationen kan påbörjas. Först ska planprogram och detaljplaner klubbas, därtill kvarstår bland annat att lösa nedgrävning av en luftburen kraftledning och att ytterligare studera hur miljön i området påverkas av en utbyggnad.

– Byggstart kan ske tidigast 2021, förklarade Emil Karlborg, en av kommunens planarkitekter.

Artikelbild

| Margareta och Folke Petersson som bott i Grebo sedan 1966 berömmer kommunen för arbetet med att exploatera Norrby. Grebo behöver växa och det behövs mer bostäder, bland annat lägenheter för äldre, säger de.

Exploateringen av området engagerar. Till samrådet i matsalen i Grebo skola samlades 70-talet personer.

De fick en omfattande beskrivning av programmet med natur- och kulturmiljövärden, gröna stråk, dagvattensystem, naturliga rekreationsområden, vägar och en ambition om att området ska rymma såväl villor som radhus och flerfamiljshus.

– Det är ett visionsdokument, en inriktning och en föreslagen lösning, sa Ante Lundgren, planarkitekt.

Genomgående presenterades ambitionen att bevara och ta vara på natur- och kulturmiljövärden.

Artikelbild

| I Grebo Norrby kommer bebyggelsen att omgärdas av områden med höga naturvärden.

– Vi vill visa att vi kan lyfta värden på plats genom att tillgängliggöra både natur och kulturmiljö, sa Emil Karlborg.

Frågorna som följde presentationen var många, till exempel:

*Efterfrågan? Ett 90-tal intresseanmälningar finns hos kommunen.

*Tomtpriser? Är inte satta än.

*Tänker ni på de äldre som behöver lägenheter? Ja, kommunen vill se en blandning av bostäder och göra det möjligt för äldre Grebobor att sälja sina villor och kunna bo kvar på orten.

*Kan man köpa tomt direkt av kommunen? Ja, kommunen kommer att sälja både till privatpersoner och byggherrar.

*Blir det en ny allmän badplats i Norrby? Ska inte uteslutas.

En fråga stack ut. Den rörde höjden på de högsta flerfamiljshusen. I planprogrammet tar kommunen höjd för två niovåningshus i utkanten av området.

– Det är för att få ner kostnaderna för hus med hiss. Då måste man bygga på höjden, sa Jenny Grönesjö Norén, verksamhetschef för samhällsplanering inom kommunen och betonade att niovåningar är en maxangivelse och inte detsamma som att huset kommer att byggas i nio plan.

Göran Arrius som har en fastighet i Norrby vädjade om att kommunen ska se till Grebos särart med utpräglad småskalighet.

– Jag är glad att Åtvidabergs kommun vill växa här, det ger oss möjlighet till ökad service, sa han och fortsatte: – Men de som tycker att det är trevligt med ett niovåningshus kan söka sig till Linköping.

Arrius önskan om mindre täthet och inte så höga hus följdes av applåder.

Margareta och Folke Petersson var nöjda efter presentationen och berömmer kommunen för att ha lyssnat på de önskemål som Grebobor fört fram i olika grupperingar under flera år.

– Planprogrammet fångar precis de intentioner vi haft.  Vi behöver verkligen fler bostäder och bostäder för äldre, sa Margareta som varit aktiv i byalaget sedan 1970-talet.

Hon framhåller också Greboandan, som är svår att gestalta i ett planprogram, men som betyder mycket för orten.

– Här hjälps man åt, man jobbar ideellt och håller samman.

Grannarna Per Olsson och Kristina Oom som bor vid Norrbyvägen diskuterade planprogrammet efter samrådet:

– Mer folk i Grebo är jättebra, sa Olsson.