Insändare Las är ingen helig ko och arbetsrätten behöver uppdateras för att beakta barnens bästa. Skolinspektionen har nyligen beslutat stänga skolan Fria Intermilia i Motala. Vid uppsägning av personal tidigare under hösten så har las (lagen om anställningsskydd) haft högsta prioritet och personal från skolan har flyttats till förskolan, istället för att låta inarbetad personal vara kvar på förskolan. Detta är enligt min mening helt fel med hänsyn till just barnens bästa. De minsta barnen, med störst på behov av trygghet, ska inte behöva drabbas negativt.

Sverige har undertecknat FN:s barnkonvention där det tydligt står uttalat att barnens bästa ska beaktas. Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Konkret innebär det att när ett beslut ska fattas i frågor som rör ett barn ska man enligt barnkonventionen i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Detta har alltså inte gjorts.

Agenda 2030 är en agenda med 17 globala mål för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige har undertecknat avtalet och har som ambition att vara ledande i genomförandet. Mål 3 handlar om att ”främja välbefinnande och hälsa”. Om vi inte börjar med att värna våra ungas bästa så stävjar vi inte heller problemen kring psykisk ohälsa i ett senare skede. Jag styrker detta påstående med grund i anknytningsteorin. Anknytning är A och O i förskolans verksamhet. Jag anser att varken anknytningsteorin eller de globala målen har beaktats av i detta fall.

Artikelbild

| Tidigare i höstas flyttade personal från Fria Intermiliaskolan till förskolan, som därmed förlorade en del av sin personal.

De viktigaste resurserna AB Sverige har är våra barn och unga. Till syvende och sist så är det den respekt vi visar våra barn och unga som banar vägen för hur vi själva blir respekterade och behandlade på ålderns höst. Som vi sår får vi skörda.

För ett hållbart Sverige behöver beslutsfattare på alla nivåer, så även Kommunal, rannsaka sig själva. Las har haft sin storhetstid och det är kanske dags att motvilligt, men frivilligt, inse att las inte längre kan vara en helig ko. Eller som de säger på engelska ”kill your darlings” – för barnens bästa.

Sophie Joelsson

beteendevetare, samtalsterapeut, ekonom, förälder