Insändare Svar önskas av Folkungabygdens pastorat.

I Kyrkorådets protokoll 2019-01-21 kan läsas följande: ”Flera ledamöter beklagar djupt att ett flertal felaktigheter kommit till tidningarnas vetskap.”

1. Jag och troligen även juristen T Linde ser fram mot en förklaring om vad som varit felaktiga uppgifter i våra inlagor av den 16 och 17 jan.

2. Jag har försökt läsa på angående holdingbolag men önskar en mer utförlig information från beslutsfattarna.

3. En förskola planeras i Ödeshög, nybyggnation cirka 10 miljoner.

Finns ett tillräckligt barnantal i området? Politiker på hög nivå har talat om en framtida konfessionsfri skola/ förskola (inga religiösa rörelser får sköta detta), kanske omöjligt att till och med hyra ut lokal.

En arkeologisk undersökning skall ske i samband med denna byggnation, kan medföra stor kostnad.

Fullmäktigemedlemmar bör tänka mer än en gång före beslut.

4. Den studieresa som erbjuds anställda och övriga, för att se på inbyggda samlingslokaler i kyrkor, kan gå till Blåvik eller Ekeby.

5. Jag vill också vädja till vår biskop genom Corren, att han vid nästa möte med övriga biskoper ta upp frågan om medlemskap.

Vem vill köpa aktier eller gå in i en förening som hela tiden bara talar om en nedåtgående trend?

Kyrkan måste på lokal nivå, stifts- och nationsnivå diskutera hur man kan få folk att återvända till Svenska kyrkan, och då är troligen holdingbolagsverksamhet inte av godo.

Jesus räknade inte med att hans lärjungar skulle sucka över människors otro. Nej, han uppmannade dem att idogt verka för sin kallelse.

6. Jag har också en önskan när det gäller pastoratet, som jag tidigare har diskuterat med en stiftsjurist.

Återge våra församlingskyrkoherdar deras status som kyrkoherde, bland dem kan en utses till prost. I stället för en kyrkoherde för hela storpastoratet bör en duktig ekonom anställas som gärna har vissa poäng i juridik, eller att inlån för juridiska frågor kan ske.

7. Vi präster har i ytterst få fall en ekonomisk eller juridisk utbildning. Vi skall göra Guds budskap synligt för medmänniskor. Det är vår uppgift och vårt kall!

Göta Johansson