I Alliansens Linköping sätts människan före systemet och här ska alla människor ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna drömmar. Därför innehåller vår budget för 2019 bland annat satsningar på höjd kvalitet i äldreomsorgen, fler boendeplatser inom LSS och en likvärdig skola. Med den här budgeten intensifierar vi även kommunens arbete för att nå koldioxidneutralitet 2025, bland annat påbörjar vi nu arbetet för att få till försök med minusutsläpp. Det är därför glädjande att kommunfullmäktige har antagit denna budget så att dessa satsningar kan börja förverkligas.

Det går bra för Linköping och vi har goda ekonomiska förutsättningar jämfört med en stor del av övriga kommunsverige. Men dessa goda förutsättningar, som har tagit många år av ansvarsfull ekonomisk politik att bygga upp, kan snabbt raseras om vi inte hanterar Linköpingsbornas pengar med försiktighet.

I Linköpings plan för de kommande åren har vi bortprioriterat kostsamma projekt som riskerar att sätta kommunens ekonomi ur spel. Allians för Linköping kommer kontinuerligt arbeta med att finna nya vägar, metoder och åtgärder för att lyckas skapa en kommun som klarar kärnuppdragen även i framtiden till exempel genom att effektivisera kostnaderna för de centrala förvaltningarna.

En förutsättning för att vi ska ha möjlighet att utveckla kommunen är att vi har företagare som vill satsa och växa i Linköping. Att entreprenörer vågar ta risker och satsa på sina idéer i Linköping. På så sätt växer nya arbetstillfällen fram och resurser till skolan, äldreomsorgen och sjukvården ökar. Linköping behöver därför ha ett företagsklimat i toppklass, vilket vi prioriterar.

Men Linköping ska inte bara vara en kommun för företagande och entreprenörskap. Linköping ska också vara en kommun där vi kan vara stolta över att vi levererar en omsorg med hög kvalitet som sätter människan i centrum. Det ska inte spela någon roll vem som driver verksamheten, individens inflytande och valfrihet ska alltid prioriteras.

Vi vill skapa nya vägar till egenförsörjning genom att bland annat anställa stödpersonal för att avlasta befintlig personal inom exempelvis skolan och omsorgen. På så sätt kan vi öka kvaliteten samtidigt som människor som idag befinner sig i utanförskap kommer närmare arbetsmarknaden. Det handlar om att anställa fler vuxna i skolan, få hjälp med matlagning på förskolor och avlasta med pappersarbete och tunga lyft i äldreomsorgen och omsorgen.

Idag finns stora utmaningar för skolan i Linköping. Alltför många unga lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet, för många elever hoppar av gymnasiet och den psykiska ohälsan ökar bland våra unga. Vi skall arbeta hårt för att bryta den negativa utvecklingen genom att bland annat anställa heltidsmentorer för att avlasta lärarna, stärka elevhälsan och öka satsningen på läsförståelse i grundskolan. Detta för att uppnå en likvärdig skola som ser till att våra unga uppnår kunskapsmålen och står rustade inför framtiden.

Linköping ska vara en kommun där vi tar hand om och stöttar mest utsatta så att de också blir en del av vårt gemensamma samhälle. För Alliansen är det självklart att kommunens välfärdstjänster ska garantera en grundtrygghet för alla.

Allians för Linköping

Niklas Borg (M)

gruppledare Moderaterna

Muharrem Demirok (C)

gruppledare Centerpartiet

Åsa Wennergren (L)

gruppledare Liberalerna

Sara Skyttedal (KD)

gruppledare Kristdemokraterna