Europa behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och rysk gas. Om stabil svensk kärnkraft får byggas ut kan vi konkurrera ut smutsig kolkraft och göra vår värld miljövänligare.

Vi är alla beroende av el. Privat som i näringslivet eskalerar elbehoven. Elbrist kan bli ödesdiger för den hållbara utvecklingen.

Många industrier i Östergötland är i stort behov av el. El som måste räcka och som man kan lita på att få levererad. Samhället i stort övergår dessutom nu allt mer till el som energikälla. Elbilar och laddstolpar är en allt vanligare syn. Elbussar kommer att trafikera delar av kollektivtrafiken i Linköping och Norrköping från sommaren 2020. Tankar finns på att lansera E22 som en elväg. Tågresandet ökar och därmed behovet av el. Listan kan göras lång. Kommer den el vi önskar förbruka att räcka till? Och kommer det svenska kraftnätet fungera tillräckligt väl?

Det är bra att användandet av solceller ökar kraftigt och kan ses som ett bra komplement i energiförsörjningen. Men solceller levererar inte energi dygnet runt. Det är bra med vindkraft och kan också den ses som ett bra komplement i energiförsörjningen. Men vindkraftverk levererar inte energi när det är vindstilla.

Kärnkraft däremot, är inte beroende av sol, vind eller tid på dygnet och året.

Vi vill ha en klimatsmart tillväxt. Kärnkraft är klimatsmart. FN:s klimatpanel har pekat ut förnybar energi och mer kärnkraft som avgörande för att klara klimatmålen. Därför vill vi bygga ut kärnkraften i både Sverige och Europa, satsa på̊ forskning och säkerhet; samt öka möjligheterna att exportera klimatsmart el från kärnkraft. Med mer kärnkraft kan vi minska det smutsiga kolet i Europa och undvika ett beroende av rysk gas.

Vi vill ha mer gemensam energipolitik i EU – det europeiska samarbetet ska vara motorn, men varje land får välja sin egen mix. Vi vill fortsätta bygga ihop medlemsländernas elnät.

Satsa mer på kombinationen av förnybar energi och kärnkraft för att rädda klimatet. Europa behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och rysk gas.

Europa byggs starkt när vi löser genuint gemensamma problem. Det är bra för Europa, bra för Sverige och bra för Östergötland. Moderaterna vill aktivt medverka till att lösa samhällsproblemen som vi delar med övriga Europa.

Jan Owe-Larsson (M)

2:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland

Joanna Sjölander (M)

Östergötlands kandidat till Europaparlamentet