Skolans kris är akut! Att som i frågan om massinvandringens konsekvenser slå ifrån sig negativa synpunkter i åratal, för att sedan vakna upp och säga – vi har varit naiva – det är skandal.

Tvivel framförs rörande SD förmåga att påverka skolans utveckling. Den är oprövad! Men vad gäller röda och blå regeringar behöver vi inte tvivla. Där finns det svart på vitt – ett fullständigt misslyckande. Från en världsledande position, har dessa regeringar nedmonterat det svenska utbildningssystemet.

Att 16–33 procent (LR) lämnar gymnasiet utan godkända betyg är en katastrof. OECD samt Universitetskanslerkämbetet konstaterar att det råder kris i svensk skola. Det går inte att åtgärda lärarbristen under överskådlig tid. 20 procent av lärareleverna har läs- och skrivsvårigheter och 35 procent hoppar av utbildningen. Kritikerna anser att utbildningen är undermålig med för lite praktisk klassrumspraktik och för mycket teoretiska självstudier.

Kristina Edlund (S) (10/8) och gymnasieläraren Mikael Scheibel Sahlin (S) (10/8) anser däremot att läget är gott!

I boken ”Kunskapssynen och pedagogiken” redovisas en utvecklingsväg. Där görs en tvärvetenskaplig analys av en skola som inte premierar kunskap, utan bygger på en postmodernistisk relativistisk kunskapssyn där det inte finns några sanningar och lärarna fråntas uppgiften att lära ut.

Högre löner och fler assistenter behövs, men skolan måste här och nu påbörja resan mot en kunskapsskola. Arbetsro i klassrummet där lärarens ansvar är en självklar grundpelare. Det kommer att behövas hårda nypor för att lägga om kursen, men det måste göras nu. Alla goda exempel måste lyftas fram. Statushöjningen kan bara åstadkommas inifrån.

Torsten Svärdström (SD)