Ansvaret för snöröjning är delat i de flesta kommuner

Snöröjning och halkbekämpning av god kvalitet är ett av kommunens viktiga uppdrag. Det är en komplicerad och resurskrävande verksamhet, eftersom den måste ske överallt på kort tid.

Linköping 20 februari 2021 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på tre inlägg: debattartikeln “Låt småhusägare slippa skottning av gångbanor” (8/2) samt insändarna “Ohållbar snösituation” (11/2) och “Monstermaskiner flyttar snö i Linghem” (17/2).

Tack för era synpunkter om snöröjning.

I Linköpings kommun är verksamheten upphandlad hos flera olika entreprenörer och det krävs många fordon som ska fungera på vägar och gång- och cykelbanor. Som mest har vi cirka 60 fordon ute samtidigt. 

Nu har vi för första gången på flera år fått en långvarig vinter med mycket snö och det innebär för kommunens del också att vi får många synpunkter på hur snöröjning och halkbekämpning utförs. 

 

Entreprenörerna följer avtal och kriterier för när och hur denna vinterväghållning ska ske. Kriterierna skiljer sig åt mellan innerstad och ytterstad, huvudleder och lokalgator och det finns olika prioritet på gång- och cykelstråk. Generellt gäller dock att gång- och cykelvägar samt kollektivtrafikstråk är prioriterade framför andra vägar. 

Från kommunens sida följer vi upp avtalen genom rikliga kontroller ute i staden. Vi besvarar inkomna ärenden och gör även i denna process en bedömning om ytterligare åtgärder behövs.

 

I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns “Föreskrifter om gångbanerenhållning i Linköpings kommun” från 2011. Där framgår att fastighetsägaren ansvarar för renhållning av trottoar utanför sin fastighet.

Flertalet kommuner av Linköpings storlek har likartade ansvarsförhållanden, exempelvis Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Västerås och Helsingborg. Även grannkommunerna Norrköping, Mjölby, Motala och Vadstena. 

I innerstaden finns markvärme längs vissa stråk, men samma ansvarsförhållande råder även här. Att överta ansvaret även för trottoarer skulle vara kostsamt. Budgeten för kommunens vinterväghållning skulle behöva utökas med minst 50 procent, vilket inte är möjligt i dagsläget.

 

När snöröjning av gata sker efter att fastighetsägaren redan skottat trottoaren kan det uppstå merarbete för fastighetsägaren. Det är olyckligt, men det är tyvärr inte möjligt att synka snöröjning av gata och trottoar så att detta aldrig uppstår.

När det är mycket snö så trycks en del snö utanför plogbladet. Föraren kan inte köra så många vändor att alla dessa uppkomna plogvallar tas bort. Det skulle innebära att snöröjningen både kostar mer och tar väsentligt längre tid.

Kvalitetskraven som ställs i avtalen skulle inte heller kunna upprätthållas, till exempel att en lokalgata ska vara snöröjd senast 24 timmar efter att snöfallet upphört och snödjupet nått 7 cm. 

Ibland behöver kommunen använda trottoaren som snöupplag och då är du som fastighetsägare inte skyldig att hålla den ren. 

 

När snöröjningen är genomförd vidtar efterarbeten som exempelvis kan bestå av att snöhögar forslas bort eller att moddiga stråk plogas på nytt. Entreprenören bedömer vilka fordon som är lämpliga för detta arbeten.

Det är viktigt att förarna får arbeta i lugn och ro under sitt uppdrag. Det finns inga möjligheter för föraren att ta emot synpunkter från fastighetsägare under pågående arbete. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur snöröjning och halkbekämpning går till.Om du bedömer att snöröjningen inte är korrekt utförd enligt gällande kriterier så är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Elisabeth Lundqvist, avdelningschef Park och natur, Linköpings kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Linköping

Mp: Nu måste kommunen ta ansvar för snöröjningen

Linköping

Benfynd på Ågatan: "Trodde först det var en människa"

Linköping

Akut vattenläcka i centrum: "Blir slukhål till slut"

Linköping

Ny byggs den omstridda trafikleden - Kostnad 325 miljoner

Linköping

Omledningen vid Ebbepark upprör kyrkan: "Krisartat"

Visa fler