Tillgänglighet till Boxholm är viktigt

Kollektivtrafiken i Östergötland utgör sammantaget ett av de största kollektivtrafiksystemen i Sverige.

Boxholm 21 september 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Tankar från Boxholm om kollektivtrafiken i länet" (25/8).

I nationella jämförelser är vår kollektivtrafik mycket välfungerande med både hög marknadsandel och kundnöjdhet. Länet ligger även i framkant vad gäller att driva den tekniska utvecklingen framåt i kollektivtrafikbranschen och ta till vara digitaliseringens möjligheter.

Kollektivtrafiken bedrivs fossilfritt och en stor del av stomlinjetrafiken är elektrifierad (tåg, spårvagn och elbussar).

Med dagens utmaningar att hindra klimatförändringarna är en utveckling mot en mer hållbar transportsektor för minskade utsläpp helt nödvändig. 

 

Stommen i kollektivtrafiksystemet utgörs av Östgötapendeln och Expressbussar som kompletteras med landsbygdslinjer och stadstrafik. På så sätt binds länet samman och skapar goda möjligheter för arbets- och studiependling.

I Region Östergötlands målbild för tågtrafiken år 2040 trafikeras Boxholm fortsatt med pendeltåg. I högtrafik med två avgångar per timme. Denna utfästelse skapar långsiktiga förutsättningar för kommunen att planera för Boxholms långsiktiga utveckling för att ta tillvara de möjligheter som skapas. 

 

Östergötland som region består av olika delar där varje kommun bidrar med sina unika värden. Kollektivtrafiken behövs för att knyta dessa delar samman, genom att underlätta för in- och utpendling och på så sätt göra Östergötland till en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig region. Därför är tillgängligheten till Boxholm viktig för oss.

Att skapa ett kollektivtrafiksystem där tåg- och bussresor kan ersätta alla resebehov är dock inte ekonomiskt eller miljömässigt hållbart. Redan idag finns Närtrafiken som erbjuder serviceresor i hela länet där det inte finns linjelagd kollektivtrafik, men det är inte tillräckligt.

Därför deltar Region Östergötland i olika projekt för att utveckla nya mobilitetslösningar som ska underlätta för fler östgötar att göra hållbara val för sina transportbehov. 

Det gäller att hela samhället samverkar för att skapa hållbara transportsystem. Därför är samarbetet mellan regionen, kommunerna och näringslivet av största betydelse. Från Region Östergötlands sida välkomnar vi att Claes Sjökvist och Boxholms kommun vill medverka i denna samverkan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa