Mantorp är ett långt utdraget samhälle längs gamla riksvägen. Kommunens ambition är att skapa en rundare struktur, och bostäder söder om järnvägen skulle bidra till det.

Bosättare där skulle få nära till pendeln, till vårdcentral och bibliotek.

Men det finns tre problem, eller utmaningar som kommunens representanter på mötet väljer att kalla det. Trafik, buller från järnvägen och risker med farligt gods på densamma.

Artikelbild

Nya bostäder. Mellan 100 och 500 bostäder kan få plats i det planerade bostadsområdet som kommer att detaljplaneläggas och bebyggas i etapper.

Ett 70-tal personer kom till mötet i Vifolkaskolans aula. Mjölby kommun var väl representerad med tjänstepersoner från olika förvaltningar. Planarkitekt Sara Gustavsson förklarade planprocessens olika delmoment, som kommer att ta omkring två år, förutsatt att ingen överklagar. Fram till 16 juni har medborgarna möjlighet att komma med synpunkter på det framtagna förslaget till planprogram för området. I det kommande detaljplanearbetet blir det fler möjligheter att påverka.

– Kommer ni att lyssna på våra synpunkter då, eller blir vi överkörda igen, hördes det från åhörarplats.

En viss skepsis mot den demokratiska processen kunde skönjas. Det var framför allt frågan om trafikförsörjningen till det nya området som engagerade. Kommunen redovisar tre alternativ till tillfartsvägar, men alla tre bygger på infart från korsningen Tollstadvägen–Idrottsvägen–Hargsvägen, som behöver byggas om.

Flera i publiken undrade om man beaktat möjligheten att bygga en tillfartsväg västerifrån i stället, via en ny planskild korsning med järnvägen.

Artikelbild

| Planarkitekt Sara Gustavsson presenterade förslaget när Mjölby kommun bjöd in till information om Mantorps framtida bostadsuttbyggnad i området Fall, söder om järnvägen.

– Den frågan kommer an på Trafikverket. Men kommunen kan driva på om att hitta ett nytt läge för en passage, säger Ketil Kindestam som är exploateringsingenjör på kommunen.

Tidigare har diskussioner förts med Trafikverket om en ny planskild passage från Olofstorp mot Tollstadvägen. En fördröjande faktor i den processen är oklarheterna om var och om Ostlänken ska byggas i området.

Artikelbild

| Joel Runn och Matz Hasselbom från gatukontoret uppvaktas av intresserade Mantorpsbor vid torsdagskvällens informationsmöte.

Kommunens lösning på detta är att dra en ny gata i förlängningen av Idrottsvägen där biltrafiken till de sista etapperna av bostadsutbyggnaden kan ske. Till den första etappen, som innehåller bostäder närmast Resecentrum och eventuellt en förskola, kan trafiken gå via Hargsvägen, Stationsvägen och möjligen också Parkvägen.

När det gäller buller och risker förknippade med farligt gods på järnvägen måste det utredas ytterligare i samband med att detaljplaner tas, och dessa kommer att tas etappvis, förklarade Sara Gustavsson.

– Buller kan i viss mån byggas bort, genom hur man placerar byggnader, hur höga de är och genom att lägga till exempel garage och förråd som dämpande barriärer närmast järnvägen, menar hon.

I kommunens översiktsplan från 2011 lämnades en ungefär 150 bred korridor längs spåren fri från bostadsbyggande. Där angavs markanvändning som "verksamhet" som kan betyda företag, handel och service. I förslaget till nytt planprogram är hela området fram till Stationsvägen markerat som bostadsmark.

För farligt gods finns inga nationella riktlinjer, men Sara Gustavsson menar att en utredning med riskanalys kommer att ske.

– Vi kommer att ytterligare utreda buller, vibrationer och farliga transporter, säger hon.

Efter informationen hade åhörarna möjlighet att diskutera med handläggarna vid olika stationer: om trafikfrågor, exploatering och planprocessen.

Även frågor om skolutbyggnad lyftes. Flera uttryckte oro för hur Mantorps skolor ska klara ett ökat tryck.

Thomas Kinell, utbildningsstrateg, svarade att Mjölby måste klara både det kortsiktiga behovet, och en utbyggnad på lång sikt.

– Vi äskar just nu pengar för en ny förskola och för en utbyggnad på 800 kvadratmeter skolokaler på Vifolkaskolan, säger han.